Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η Εταιρεία Π. ΔΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΥΨΩΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα, τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούνται τα δεδομένα αυτά και τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΚ 679/2016 (εφεξής: ΓΚΠΔ).

Για την διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων σας, σας ζητούμε να λάβετε γνώση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζουμε και είναι διαθέσιμη στα σημεία υποδοχής της εταιρείας μας, όπως επίσης και στην ιστοσελίδα μας www.doykas.gr σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργούνται στην Εταιρεία μας και να γίνετε αρωγοί στον τρόπο με τον οποίο θα θέλατε να διαχειριστούμε και να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Πληροφορίες / Είδη Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί (όπως ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας κλπ.). Ειδικότερα, τα δεδομένα που αφορούν την υγεία, εθνικότητα, πολιτικά φρονήματα, θρησκεία, σεξουαλικές προτιμήσεις, οικονομική κατάσταση ή πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τυχόν αδικήματα ή ποινικές καταδίκες αποτελούν ειδική κατηγορία δεδομένων και ανήκουν στα «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα».

Όταν καταχωρηθείτε στην Εταιρεία μας ως ιδιώτης πελάτης, εγγράφεστε άμεσα στο πληροφοριακό μας σύστημα και ανοίγεται ο προσωπικός σας φάκελος.

Η εγγραφή σας περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία όπως:

α) Στοιχεία επικοινωνίας, όπως: [Επωνυμία Πελάτη, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, e-mail],

β) Στοιχεία ταυτοποίησης όπως: [ΑΦΜ, ΔΟΥ]

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, σας αποστέλλουμε οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο «Προσφορά Πώλησης»

Σε περίπτωση που κατ’ οιανδήποτε τρόπο γίνουμε αποδέκτες πληροφοριών που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως [ιδιορρυθμίες πελάτη, θρησκευτικά ή πολιτικά φρονήματα, σεξουαλικές προτιμήσεις], τότε, αυτές οι ευαίσθητες πληροφορίες δεν καταγράφονται πουθενά σε κανένα έγγραφο της εταιρείας μας, ούτε κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε αναρμόδιο εξωτερικό τρίτο μέρος.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι το άρθρο 9 §2 (α) του ΕΚ 679/2016 καθώς ο πελάτης ως υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 9 §2 (α) του ΕΚ 679/2016

Ο τρόπος συλλογής των παραπάνω πληροφοριών διενεργείται από τον ίδιο τον πελάτη:

Α) μέσω τηλεφωνικής επαφής

Β) μέσω e-mail, είτε

Γ) μέσω fax

Παρατήρηση:  Είναι σημαντικό να ενημερώνετε την Εταιρεία μας εάν αλλάξει οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας στοιχεία. Η ακρίβεια και το αληθές των δεδομένων που δηλώνετε εναπόκειται στον ίδιο τον πελάτη ή αυτουνού που έχει νόμιμο δικαίωμα να ενεργεί εκ μέρους του.

Για ποιο λόγο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Η Εταιρεία Π. ΔΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΥΨΩΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ σέβεται την ιδιωτικότητά σας και σας διαβεβαιώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν επ’ουδενί  για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εκτός αν λάβουμε προηγουμένως τη συγκατάθεση σας ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιβάλλεται από το νόμο.

Οι λόγοι συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι: 

 • Για να μπορέσει η Εταιρεία να σας παρέχει τις βέλτιστες δυνατές υπηρεσίες, βάσει: α) της συμβατικής συμφωνίας με εσάς, β) του έννομου συμφέροντός μας για παροχή υπηρεσιών ανυψώσεων - μεταφορών.
 • Για να μοιραζόμαστε ή να αποστέλλουμε πληροφορίες με τις εκάστοτε συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες, με σκοπό την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των υπηρεσιών
 • Για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς (ως μέρος της νομικής μας υποχρέωσης)
 • Για την κατάλληλη κατάρτιση και εκπαίδευση του υπαλληλικού  προσωπικού μας

 

Τα δικαιώματά σας

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα δικαιώματα σας:

 • Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την ήδη δοθείσα συγκατάθεσή σας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε λήψη αντιγράφου των προσωπικών σας δεδομένων και αρχείων που κρατάμε στα πληροφοριακά μας συστήματα. Μετά από αξιολόγηση του αιτήματος σας θα σας παραχωρηθεί αντίγραφο του αρχείου σας. [Σημείωση: Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ενδέχεται να χρεωθείτε με ένα χαμηλό διοικητικό τέλος (έξοδα διαχείρισης) προκειμένου να καλυφτεί το κόστος παροχής σε εσάς, των στοιχείων που αιτηθήκατε, σε περίπτωση επανάληψης του αιτήματος για λήψη αντιγράφου των προσωπικών σας δεδομένων]
 • Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αιτηθείτε την οριστική και αμετάκλητη διαγραφή ή να αιτηθείτε τον περιορισμό, εφόσον το επιτρέπει η κείμενη νομοθεσία, της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε στα συστήματα μας. καθώς και να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων που ενδέχεται να χρησιμοποιούμε.  Όπου έχετε συναινέσει στην αποστολή από εμάς προς εσάς προωθητικών προσφορών και μάρκετινγκ, μπορείτε να αποσύρετε την συναίνεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, στέλνοντας σχετικό έγγραφο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@doykas.gr                                         
 • Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αιτηθείτε την διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε στα συστήματά μας, σε περίπτωση που πιστεύετε ότι διατηρούμε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα σχετικά με εσάς, εκτός εάν υπάρχει βάσιμος λόγος για να μην το κάνουμε, οπότε και θα ενημερωθείτε σχετικά.
 • Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την μεταφορά (φορητότητα) των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε στα συστήματα μας σε άλλον Οργανισμό, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
 • Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε στα συστήματα μας, όπου είναι δυνατόν.
 • Έχετε το δικαίωμα ανά πάση στιγμή να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6475600, email: complaints@dpa.gr

Σε περίπτωση οποιουδήποτε αιτήματος από μέρους σας, σχετικά με τα δικαιώματά σας και προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα, αποτελεί πάγια πολιτική μας να επιβεβαιώσουμε τα ακριβή στοιχεία της ταυτότητά σας, πριν την διεκπεραίωση οποιουδήποτε αιτήματος.

 

Κοινοποίηση των πληροφοριών σας σε τρίτους

Για να βεβαιωθούμε ότι λαμβάνετε τις υπηρεσίες που χρειάζεστε, μπορεί να μοιραζόμαστε σχετικές πληροφορίες για εσάς με άλλους οργανισμούς οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό μας και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνουν από εμάς και συμμορφώνονται πλήρως με αυτή την ενημέρωση απορρήτου, τους νόμους προστασίας δεδομένων και οποιαδήποτε άλλο κατάλληλο μέτρο εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.

Οι οργανισμοί ή/και τα φυσικά πρόσωπα στους οποίους κοινοποιούνται πληροφορίες είναι οι παρακάτω:

 • Ασφαλιστικές εταιρείες [Δίνουμε σε αυτούς Επωνυμία Πελάτη, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ. Λαμβάνουμε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του πελάτη]
 • Εξωτερικός συνεργαζόμενος λογιστής [Δίνουμε σε αυτούς τα στοιχεία τιμολόγησης – απόδειξης παροχής υπηρεσιών, όπως: Επωνυμία Πελάτη, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ]
 • Εταιρίες υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας μας [Εταιρεία CBS IKE και Πλαίσιο]
 • Δικηγόροι
 • Ταχυμεταφορείς κούριερ
 • Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης (Επιθεωρητές ISO)
 • Σύμβουλοι ISO
 • Δικαστικές και εισαγγελικές αρχές

Δε θα εκμεταλλευτούμε ούτε θα διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους εκτός της Εταιρείας μας χωρίς τη συναίνεσή σας. Υπάρχουν όμως φορές που ίσως χρειαστεί να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Αυτό θα συμβεί μόνο όταν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε ή όταν ο νόμος μας επιβάλλει να πράξουμε με αυτό τον τρόπο έτσι ώστε να προστατεύσει εσάς ή άλλα άτομα.

Τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν:

 • Όταν έχει εκδοθεί επίσημη δικαστική ή εισαγγελική απόφαση ή όταν η κοινή χρήση πληροφοριών με την αστυνομία μπορεί να αποτρέψει οποιαδήποτε κακουργηματική πράξη.
 • Όταν πρέπει να διαφυλάξουμε έννομα συμφέροντα της Εταιρείας μας (π.χ είσπραξη των απαιτήσεών μας μέσω τρίτων, όπως δικηγόροι)

 

Χρόνος αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων

Διατηρούμε τους φακέλους σας με τα προσωπικά σας δεδομένα για δέκα (10) χρόνια μετά την τελευταία επίσκεψή σας και μετά από την περίοδο αυτή τα δεδομένα θα καταστρέφονται (εκτός από τα φορολογικά παραστατικά όπου αυτά κρατούνται για όσο διάστημα ορίζει η κείμενη φορολογική νομοθεσία). Σε περίπτωση συναίνεσής σας προκειμένου να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για αποστολή προσφορών από μέρους μας, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά μέχρι να μας αιτηθείτε ότι άρετε πλέον την συναίνεσή σας, στέλνοντας σχετικό έγγραφο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@doykas.gr

 

Ποιες οι Συνέπειες σε περίπτωση Μη Παροχής των Δεδομένων σας

Δεν είστε υποχρεωμένοι να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Ωστόσο, καθώς τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για εμάς ώστε να σας παράσχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, χωρίς αυτά δεν θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε με ασφάλεια και ποιότητα στην διεκπεραίωση των υπηρεσιών μας προς εσάς.

Μέτρα Προφύλαξης

Στην Εταιρεία λαμβάνουμε όλα τα μέτρα προφύλαξης για την προστασία και διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, κοινοποίηση ή καταστροφή και έχουμε δημιουργήσει διάφορα επίπεδα μέτρων ασφαλείας όπως:

 • κάμερες παρακολούθησης με καταγραφικό,
 • ιδιωτική φύλαξη,
 • GPS σε όλα τα οχήματά μας
 • ισχυρούς ελέγχους κωδικών πρόσβασης,
 • ασφαλή αντίγραφα back-up σε cloud
 • αυστηρούς ελέγχους ασφάλειας δικτύου,
 • μέτρα επιχειρηματικής συνέχειας,
 • διαχείριση  αντιμετώπισης συμβάντων / περιστατικών κλπ..

Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας:

Όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες, έχουν υπογράψει Δήλωση Εμπιστευτικότητας και έχουν νομική υποχρέωση να διαφυλάσσουν τα ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες και την πολιτική της Εταιρείας μας. Όλα τα μέλη του προσωπικού μας έχουν λάβει σαφείς οδηγίες και εξειδικευμένη εκπαίδευση σχετικά με το χειρισμό εμπιστευτικών προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων.

Στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Επεξεργασίας για την προστασία Προσωπικών δεδομένων:

Για να υποβάλλετε προτάσεις, αντιρρήσεις ή παράπονα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Δεδομένων της Εταιρείας. Επιπλέον, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν είναι αποθηκευμένες λάθος πληροφορίες  -παρ’ όλες τις προσπάθειες μας για τη διατήρηση σωστών και ενημερωμένων δεδομένων- θα τις διορθώσουμε κατόπιν αιτήματός σας.


 

Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων: Δούκας Χρήστος

eMail: info@doykas.gr

Διεύθυνση εταιρείας -  Π. ΔΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΥΨΩΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

 • Κεντρικά Γραφεία: 29ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Θηβών, Μάνδρα Αττικής, ΤΚ-19600
 • Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών: Ιερά Οδός 51, Ελευσίνα Αττικής, ΤΚ-19200

Όλα τα αιτήματα πρέπει να αποστέλλονται εγγράφως. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας επιβάλλεται η απάντηση τους εντός τριάντα (30) ημερών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τη παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, δημοσιεύοντας αναθεωρήσεις σε αυτή την ιστοσελίδα ή σε εφαρμογές. Αυτές οι αλλαγές θα ισχύσουν κατά την ανάρτηση, αλλά δε θα ισχύσουν αναδρομικά.

 

 

Τελευταία τροποποίηση έγινε στις 18/05/2020.

 

European Logo
Ζητήστε προσφορά
Close
01

02

03
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
dropdown arrow
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
calendar
dropdown arrow
dropdown arrow

Στις περιπτώσεις ειδικής μεταφοράς απαιτείται άδεια διέλευσης.

dropdown arrow
dropdown arrow
dropdown arrow
dropdown arrow
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ